FTESË PËR NOMINIM – APLIKIM 2018


NJOFTIM

Instituti ATOMI, me përkrahje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), është duke zbatuar Projektin ATOMI, i cili ka për qëllim identifikimin dhe përkrahjen e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme (atomistë).

Ky projekt synon të përfshijë të gjithë nxënësit prej klasës VIII deri XII nga të gjitha shkollat e Kosovës, përkatësisht do t’u ofrojë mundësi të barabarta të gjithë këtyre nxënësve që të aplikojnë apo të nominohen.

Pas procesit të aplikimit, aplikuesit do t’i nënshtrohen një procesi disafazësh të seleksionimit, i cili do të realizohet përmes përdorimit të testeve të standardizuara të inteligjencës, nga i cili do të përzgjidhen nxënësit më të mirë (që e plotësojnë kriterin e përcaktuar nga Instituti ATOMI për të qenë atomist), të cilëve synohet që t’ju ofrohen shërbime dhe aktivitete të ndryshme përkrahëse, si: kurse të avancuara (Shkolla+), kamp veror, takime me profesionistë dhe personalitete të shquara, orientim në karrierë dhe këshillim psikologjik, ndërmjetësim për bursa, klub të atomistëve për aktivitete të përbashkëta, aktivitete kulturore, sociale, sportive e rekreative, etj..
FTESË PËR NOMINIM – APLIKIM 2018
KUSH MUND TË NOMINOHET APO TË APLIKOJË?

- Të gjithë nxënësit prej klasës VIII deri XII nga të gjitha shkollat e Kosovës (pa dallim race, etnie, gjuhe, gjinie, feje, etj.).NXËNËSIT MUND TË NOMINOHEN NGA:

- Prindërit apo familja

- Mësimdhënësit

- Shoqëria

- Vetë-nominohenSHËRBIME DHE AKTIVITETE PËRKRAHËSE PËR TË PËRZGJEDHURIT:

- Kurse të avancuara – Shkolla+

- Kamp veror

- Vizita studimore

- Takime me profesionistë dhe personalitete të shquara

- Qasje në literaturë të avancuar

- Orientim në karrierë dhe këshillim psikologjik

- Ndërmjetësim për bursa

- Klubi i atomistëve për aktivitete të përbashkëta

- Aktivitete kulturore, sociale, sportive e rekreative


Shënim:

Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet përkrahëse për atomistët ofrohen falas nga Instituti ATOMI. Disa nga këto aktivitete dhe shërbime ofrohen për të gjithë atomistët dhe shfrytëzohen nga të gjithë atomistët e interesuar. Disa ofrohen sipas nevojës dhe kërkesës së atomistëve, ndërsa disa ofrohen sipas mundësive të Institutit ATOMI. Disa nga aktivitetet dhe shërbimet përkrahëse janë të njëhershme, ndërsa disa janë vazhdimisht në dispozicion të atomistëve të interesuar.

Instituti ATOMI ofron maksimumin e shërbimeve dhe aktiviteteve përkrahëse për atomistët në përputhje me burimet që ka në dispozicion ky institut, por jemi të vetëdijshëm se në raport me nevojat reale të atomistëve ne mund të ofrojmë shërbime dhe aktivitete përkrahëse modeste për shkak të mungesës së burimeve financiare, rrjedhimisht edhe profesionale e infrastrukturore, me të cilat ballafaqohet Instituti ATOMI.APLIKACIONI I KOMPLETUAR DUHET TË PËRMBAJË KËTO 3 DOKUMENTE:

1. F1 - Formularin e plotësuar të nominimit – aplikimit (shkarko këtu)

2. F2 - Formularin e miratimit të prindit për personat nën 18 vjet (shkarko këtu) ose F2.1 - Formularin e miratimit të aplikuesit për personat mbi 18 vjet (shkarko këtu)

3. Certifikatën e lindjes (kopje/skanim) ose faqen e parë të letërnjoftimit të aplikuesit, nëse ka (kopje/skanim)MËNYRA E APLIKIMIT:

Aplikimi mund të realizohen në njërën nga 3 mënyrat vijuese (meqë është më e lehtë për aplikim dhe për administrimin e të dhënave të aplikuesve, ju sugjerojmë që të aplikoni përmes mënyrës së parë – online):


1. Aplikimi online

Për të aplikuar online, klikoni KËTU.


2. Aplikimi përmes e-mailit

Për të aplikuar përmes e-mailit, aplikacioni i kompletuar (me 3 dokumentet e kërkuara) mund të dërgohet i skanuar në adresën elektronike [email protected].


3. Aplikimi përmes postës

Për të aplikuar përmes postës ose drejtpërdrejt, aplikacioni i kompletuar (me 3 dokumentet e kërkuara) mund të dorëzohet personalisht ose të dërgohet përmes postës, në një zarf të mbyllur në zyrën e Institutit ATOMI, çdo ditë pune nga ora 10:00 – 16:00, në adresën: Rr. Tahir Zajmi, Nr. 65, Gjimnazi Matematik, Kati III, Kalabri, 10 000 Prishtinë, Kosovë.AFATI I NOMINIMIT – APLIKIMIT:

Afati i nominimit – aplikimit zgjatë deri më 15 dhjetor 2018.PYETJE APO INFORMATA SHTESË?

Vizitoni faqen e internetit www.atomi-ks.org apo kontaktoni në 045 460 320 ose [email protected].

ME RËNDËSI!!!


- Projekti ATOMI synon identifikimin e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme (superiore).

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë vetëm nxënësit me sukses të shkëlqyeshëm.

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë “yje” në shkollë, meqë mund të jenë edhe persona që nuk bien lehtë në sy.

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë të mirë-adaptuar në rrethin e tyre shoqëror, shkollor apo familjar.

- Sa i përket inteligjencës, nuk ka dallime gjinore, prandaj inkurajohen njëjtë edhe meshkujt edhe femrat që të nominohen apo të aplikojnë.

- Sa i përket inteligjencës, nuk ka rëndësi statusi socio-ekonomik i familjes dhe vendbanimi (fshat, qytet), prandaj inkurajohen të gjithë njëjtë që të nominohen apo të aplikojnë.

- Personat që kanë ndonjë vështirësi/pengesë/problem/paaftësi fizike apo shëndetësore aplikojnë njëjtë dhe trajtohen si gjithë të tjerët.

- Projekti ATOMI nuk synon identifikimin e personave që kanë talent apo shkathtësi specifike vetëm në fusha të veçanta (art, muzikë, sport).POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE 2018


OBAVEŠTENJE

Institut ATOMI uz podršku Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Teknologije, sprovodi Projekat ATOMI, koji ima za cilj identifikovanje i podršku osoba sa izvanrednom inteligencijom (atomist).

Ovim se projektom teži obuhvatiti svi učenici od VIII do XII razreda svih škola na Kosovu i svim tim učenicima će se obezbediti mogučnost da se nominuju ili da se prijavljuju.

Posle procesa nominovanja-prijavljivanja, nominovani-prijavljeni će se podvrći višefaznom procesu selekcije koji će se ostvariti primenom standardizovanih testova inteligencije, i odabrati najbolji učenici (koji ispunjavaju kriterijume utvrdjene od strane Instituta ATOMI za atomiste) kojima će se nastojati obezbediti usluge i aktivnosti podrške, kao: specializovani kursevi, susreti sa stručnjacima i eminentnim lićnostima, orientacija u karijeri i psihološko savetovanje, klub atomista za zajednićke aktivnosti, kulturne, socijalne, sportske i rekreativne aktivnosti i dr.
POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE 2018
KO MOŽE DA SE NOMINUJE ILI DA SE PRIJAVLJUJE?

- Svi ućenici od VIII do XII razreda svih škola na Kosovu (bez obzira na rasu, etnićku pripadnost, jezik, pol, religiju, i dr.).UČENICI MOGU DA SE NOMINUJU OD STRANE:

- Roditelja ili porodice

- Nastavnika

- Društva

- SamonominujuUSLUGE I AKTIVNOSTI U CILJU PODRŠKE ZA ODABRANE:

- Specializovani kursevi - Škola +

- Studijske posete

- Susreti sa stručnjacima i eminentnim lićnostima

- Pristup savremenoj literaturi

- Orientacija u karijeri i psihološko savetovanje

- Klub atomista za zajednićke aktivnosti

- Kulturne, socijalne, sportske i rekreativne aktivnosti


Napomena:

Sve aktivnosti i usluge u cilju podrške atomistima od strane Instituta ATOMI se nude bezplatno. Neke od tih aktivnosti i usluga se nude svim atomistima i koriste se od strane svih zainteresovanih atomista. Neke od njih se nude po potrebi i na osnovu zahteva atomista, dok neke od tih aktivnosti se nude zavisno od mogućnosti Instituta ATOMI. Pojedine od tih aktivnosti i usluga su jednokratne, povremene, dok su neke od njih stalno na raspolaganju zainteresovanim atomistima.

Institut ATOMI usluge i aktivnosti u cilju podrške atomistima, u okviru izvora sa kojima raspolaže ovaj institut nudi na maksimalnom nivou. Medjutim, svesni smo da, zbog skromnih finansijskih izvora i stim povezanih kadrovski i infrastrukturnih mogućnosti i teškoća sa kojima se suočava Institut ATOMI, aktivnosti i usluge u cilju podrške atomistima u odnosu sa njihovim realnim potrebama, su skromne.ZA NOMINOVANJE-PRIJAVLJIVANJE POTREBNO JE:

Sa web-stranice Instituta ATOMI (www.atomi-ks.org) preuzmite, printujte i popunite:

- F1. Formular za nominovanje – prijavljivanje (klik ovde)
- F2. Formular saglasnosti roditelja za osobe ispod 18 godina (klik ovde)


KOMPLETIRANA PRIJAVA TREBA DA SADRŽI SLEDEĆA DOKUMENTA:

1. Popunjeni formular nominovanja-prijavljivanja (F1)

2. Formular saglasnosti roditelja za osobe ispod 18 godina (F2)

3. Izvod iz knjige rođenih (kopija) ili kopiju obe strane lične karte (ukoliko ima)ROK NOMINOVANJA – PRIJAVLJIVANJA:

Rok nominovanja-prijavljivanja traje mesec dana, od 01 Novembra do 15 Decembra 2018. Kompletirana prijava (sa svim traženim dokumentima) skenirana može se poslati elektronskom poštom na [email protected], ili se može lično ili preko pošte u zatvorenoj koverti dostaviti kancelariji Instituta ATOMI, svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 na adresu: Ul. Tahir Zajmi, Br. 65, Matematička Gimnazija, Sprat III, Kalabri, 10 000 Priština, Kosovo.PITANJA ILI DODATNE INFORMACIJE?

Posetite web-stranicu www.atomi-ks.org ili kontaktirajte na tel: 045 460 320 ili [email protected].

VAŽNO!!!


- Projekat ATOMI teži da identifikuje osobe sa izvanrednom inteligencijom.

- Ove osobe nisu obavezno i odlični učenici.

- Ove osobe nisu obavezno „zvezde“ u školi i mogu da budu osobe koje se lako ne primećuju.

- Ove osobe nisu obavezno dobro prilagođene svojoj društvenoj, školskoj i porodičnoj sredini.

- Kad je reč o inteligenciji, nema polnih razlika. Stoga se podjednako ohrabruju i muškarci i žene da se nominuju i prijavljuju.

- Kad je reč o inteligenciji, nema razlika po socialno-ekonomskom statusu porodice i naselju (selo, grad), stoga se svi podjednako ohrabruju da se nominuju i prijavljuju.

- Osobe koje imaju teškoće/ometenost /fizičke ili zdravstvene teškoće, prijavljuju se i tretiraju jednako sa svim drugima.

- Projekat ATOMI ne teži da identifikuje osobe koje poseduju talenat ili spretnost samo za posebne oblasti (umetnost, muzika, sport).ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ 2018


BİLDİRİ

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MASHT) desteği ile, ATOMİ Enstitüsü olağanüstü zeka sahiplerini (atomistleri) belirlemek ve desteklemeyi amaçlayan ATOMİ Projesini uygulamaktadır.

Bu proje Kosova’daki bütün okulların VIII’inci sınıftan XII’inci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsamayı hedefliyor, diğer bir deyişle tüm öğrencilere aday gösterilmeye ve başvurmaya fırsat sunacaktır.

Başvuru işlemlerinden sonra adaylar, standartlaştırılmış zeka testleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ve aralarından en iyi öğrenciler (ATOMİ Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere uygun olan atomcular) seçilecek ve bunlara ilerideki hizmet ve destek faaliyetleri, örneğin: ileri düzeyde kurslar, uzmanlar ve ünlü şahsiyetler ile toplantılar, psikolojik ve kariyer rehberlik ve danışmanlığı, atomcular kulübü ortak faaliyetleri, kültürel, sosyal, spor ve rekreasyon faaliyetleri v.s sağlanacaktır.
ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ 2018
KİM ADAY OLABİLİR VEYA BAŞVURABİLİR?

- Kosova’daki bütün okulların VIII’inci sınıftan XII’inci sınıfa kadar tüm oğrencileri (ırk, etnik, dil, cinsiyet veya dini ayırımı yapmadan).ÖĞRENCİLERİ ADAY GÖSTEREBİLİR:

- Ebeveynleri veya aileleri

- Oğretmenleri

- Arkadaşları

- KendileriSEÇİLENLER İÇİN HİZMET VE DESTEK FAALİYETLERİ:

- İleri düzeyde kurslar – Okul +

- Çalışma ziyaretleri

- Uzmanlar ve ünlü şahsiyetler ile toplantılar

- Güncellenmiş ve ileri düzeyde literature erişim

- Psikolojik ve kariyer rehberlik ve danısmanlığı

- Atomcular kulübü ortak faaliyetleri

- Kültürel, sosyal, spor ve rekreasyon faaliyetleri


Not:

Atomcular için tüm hizmetler ve etkinliker ATOMİ Enstitüsü tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Hizmetlerin ve etkinliklerin bir bölümü tüm atomculara sunulur ve onlar tarafından kullanılır. Faaliyetlerin bir bölumü talep ve ihtiyaca göre sunulur, ve diğer kalanı ise ATOMİ Enstitüsü olanaklarına dayanarak sunulur. Bazı destek hizmetleri ve faaliyetler bir kere sunulur iken, diğerleri ise ilgilenen atomculara sürekli olarak mevcuttur.

ATOMİ Enstitüsü kaynak ve olanakları içinde atomculara maksimum hizmet ve destek faaliyetleri sunar, ancak atomcularin gerçek ihtiyaçlarına kıyasen, enstitümüzün mali kaynak yetersizliği ve dolayısıyla profesiyonel ve altyapı kısıtlamalarıyla karşılaştığından dolayı, mütevazi hizmet ve destek faaliyetleri sunmakta olduğumuzun farkındayız.ADAY GÖSTERMEK-BAŞVURMAK İÇİN:

ATOMİ Enstitüsü web-sitesiden (www.atomi-ks.org) indir ve basılı formu doldur:

- F1. Aday başvuru formunu (indir burda)
- F2. Ebeveyn onay formunu 18 yaşın altında olanlar için (indir burda)


TAMAMLANMΙŞ BAŞVURU AŞAĞΙDAKI BELGELERİ İÇERMELİDİR:

1. Doldurulmuş aday formu (F1)

2. Ebeveyn onay formu 18 yaşın altında olanlar için (F2)

3. Doğum belgesi (kopya) veya kimlik belgesinin iki taraflı kopyesi (eğer varsa)ADAY GÖSTERME – BAŞVURU TARİHİ:

Aday gösterme-başvuru süresi, 01 Kasımdan 15 Aralık 2018 tarihine kadardır. Tamamlanmış başvurular (tüm gerekli belgeler ile birlikte) scan edilerek elektronik postasıyla [email protected] gönderilebiler veya bir kapalı zarf içinde şahsen veya posta aracılığıyla, hafta içi her gün saat 10:00 ‘dan 16:00’ya kadar, ATOMİ Enstitüsü: Cade Tahir Zajmi, No. 65, Matematik Lisesi, Kat III, Kalabri, 10 000 Priştine, Kosova adresine teslim edilmesi gerekir.SORULAR VEYA EK BİLGİLER İÇİN?

www.atomi-ks.org web-sitesini ziyaret edin, 045 460 320 numarasından veya [email protected] bize ulaşabilirsin.

ÖNEMLİ!!!


- ATOMİ Projesi olağanüstü zeka sahiplerini belirlemeği/tespit etmeği amaçlıyor.

- Bu kişilerin pek iyili oğrenciler olmaları şart değil.

- Bu kişilerin okulda “yıldız” olmaları şart değil, aynı zamanda kolayca göze batmayan kişiler olabilir.

- Bu kişilerin sosyal, aile veya okul çevrelerine iyi adapte olmuş kişiler olmaları şart değil.

- Zeka bakımından cinsiyet farklılığı yoktur, bu nedenle erkekler ve kadınlar aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- Zeka bakımından ailenin sosyo-ekonomik durumu ve ailenin yaşadığı yer (köy, şehir) önemli değildir, bu nedenle herkes aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- Herkangi bir bedensel zorluğu/engeliliği/özürlülüğü veya sağlık sorunu olan kişiler aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- ATOMİ Projesi yanlızca belirli alanlarda (sanat, müzik, sport) yeteneğe/becerilere sahip olan kişileri belirlemeği /tespit etmeği amaçlamaz.