Profili i organizatës

Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme ATOMI – Instituti ATOMI është organizatë jo-qeveritare e jo-fitimprurëse e llojit fondacion e themeluar në Kosovë.

Organi më i lartë vendimmarrës e qeverisës i organizatës është Bordi Drejtues, i cili përbëhet nga tre deri nëntë anëtarë. Bordi Drejtues e zgjedhë njërin nga anëtarët e vet Drejtor Ekzekutiv të organizatës, i cili është zyrtari më i lartë përfaqësues dhe ekzekutiv i organizatës.

Qëllimi i organizatës

Instituti ATOMI ka për qëllim identifikimin dhe përkrahjen e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente (në tekstin e mëtejmë: atomist) në Kosovë e më gjerë. Përkatësisht, qëllimi i Institutit ATOMI është identifikimi i hershëm i fëmijëve dhe të rinjve me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente, si dhe ofrimi i mundësive, kushteve, trajtimit, përkujdesjes dhe shkollimit të veçantë për këta atomist, bazuar në potencialet e tyre intelektuale, dhuntinë, talentin, personalitetin, ambiciet, interesimet, motivacionin dhe kushtet e rrethanat reale socio-ekonomike të tyre. E gjithë kjo bëhet me qëllim që këta atomistë të kenë mundësi që ta zhvillojnë dhe realizojnë maksimalisht potencialin e tyre dhe kësisoj t’i kontribuojnë në radhë të parë zhvillimit të tyre personal dhe në të njëjtën kohë edhe interesit të gjithëmbarshëm të vendit dhe shoqërisë.

Historiku i organizatës


ATOMI është zhvilluar si projekt në kuadër të Qendrës ENCOMPASS (OJQ) dhe ka filluar së zbatuari që nga shtatori 2011. Në vitin 2015 ATOMI është themeluar si entitet i pavarur juridik –Instituti ATOMI, që është trashëgimtar formal e real i Projektit ATOMI, i cili duke filluar nga viti 2016 do të zbatohet nga Instituti ATOMI. Deri më tani ATOMI ju ka dhënë mundësi përfshirjeje të gjithë nxënësve të shkollave të mesme të ulëta dhe të larta të Kosovës (të klasëve VIII – XIII). Gjatë kësaj periudhe ATOMI ka ofruar tri herë mundësinë e aplikimit dhe gjatë këtyre tri cikleve kanë aplikuar rreth 3000 nxënës. ATOMI deri më tani ka realizuar mbi 5000 testime me teste të inteligjencës dhe ka ofruar shërbime dhe aktivitete të shumta në përkrahje të atomistëve të përzgjedhur, gjë që e bën ATOMI-n institucionin më me përvojë të kësaj fushe në Kosovë dhe në regjion.

Në fillim të çdo cikli, nxënësit e të gjitha shkollave informohen dhe kanë mundësi të aplikojnë apo të nominohen nga prindërit a familja, nga mësimdhënësit, nga shoqëria apo të vetënominohet. Pas aplikimit-nominimit, të gjithë aplikantët i nënshtrohen një procesi rigoroz disafazësh të seleksionimit, i cili realizohet përmes përdorimit të testeve të standardizuara të inteligjencës me norma dhe standarde amerikane dhe britanike. Pas këtij procesi, për çdo vit, përzgjidhen 50-60 atomistë – nxënësit më të mirë nga mbarë Kosova (me koeficientin më të lartë të inteligjencës, që të gjithë me inteligjencë shumë superiore). Deri më tani, ATOMI ka identifikuar gjithsej 170 atomistë nga e gjithë Kosova (të moshës 12-20 vjeçare, nga të dy gjinitë dhe pothuajse nga të gjitha komunat dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë).

Për atomistët e përzgjedhur ATOMI ofron falas një varg shërbimesh e aktivitetesh përkrahëse, të cilat mund t’i shikoni në menynë përkatëse (Shërbime dhe Aktivitete).

Planet dhe perspektiva e organizatës


Instituti ATOMI synon që gradualisht të zgjerohet dhe të përfshijë të gjithë nxënësit e shkollimit parauniversitar në Kosovë dhe po ashtu planifikon që në të ardhmen të shtrihet edhe në Shqipëri. Për të arritur të gjitha këto, Instituti ATOMI synon të krijojë e zhvillojë bashkëpunim me organizatat homologe rajonale, evropiane e ndërkombëtare, në mënyrë që të arrijë të sigurojë përkrahje të mjaftueshme financiare e jo-financiare nga institucionet shtetërore/publike, donatorët e sponsorët vendorë e ndërkombëtarë.

Për zhvillimin e veprimtarisë së vet, tashmë Institutit ATOMI i është dhënë në shfrytëzim pa pagesë për 10 vite një hapësirë nga Komuna e Prishtinës (miratuar nga Kuvendi Komunal i Komunës së Prishtinës). Kjo hapësirë është një kat i tërë i objektit të Gjimnazit Matematik në Prishtinë (1500 m2) me zyra, kabinete, laboratorë, klasë, etj.. Përveç këtij kati, Instituti ATOMI e ka të lejuar edhe shfrytëzimin e hapësirave tjera përcjellëse të kësaj shkolle (bufenë, sallën e terrenet sportive dhe oborrin). Për përmbushjen e misionit të vet, Instituti ATOMI do të themelojë brenda vetes Shkollën, Fondacionin dhe disa Departamente:

Shkolla ATOMI:

Shkolla ATOMI do të jetë shkollë e posaçme e dedikuar për atomistët, e cila do të ofrojë plan-programe, tekste shkollore, literaturë, metodologji dhe mësimdhënës të avancuar, si dhe aktivitete sfiduese, në përputhje me nevojën, interesimet dhe potencialin e atomistëve.

Shkolla ATOMI planifikon të fillojë së funksionuari prej shtatorit 2018 dhe do të jetë shkollë jo-fitimprurëse e nivelit SNKA 3, përkatësisht Shkollë e Mesme e Lartë (SHML) që përfshinë klasët X, XI dhe XII. Shkolla planifikohet të jetë shkollë e partneritetit mes Institutit ATOMI dhe institucioneve e organizatave të interesuara relevante të arsimit, qofshin ato qendrore a lokale, përfshirë ato shtetërore, publike, jopublike e private, në përputhje me procedurat ligjore.

Shkolla ATOMI do të jetë në Prishtinë, në hapësirat e Institutit ATOMI dhe do të regjistrojë për çdo vit nga 50 nxënës/atomistë, përkatësisht dy klasë me nga 25 nxënës dhe në total (që prej vitit të tretë të funksionimit) do të ketë 150 nxënës/atomistë nga e gjithë Kosova. ATOMI në perspektivë planifikon të ketë kampusin e vet dhe të zgjerohet e të përfshijë edhe grupmoshat më të reja.

Fondacioni ATOMI:

Fondacioni ATOMI synon të ketë mjete financiare për të përkrahur atomistët në forma të ndryshme, si: financimin e projekteve të tyre inovative, bursa për shkollim e studime brenda e jashtë vendit, etj..

Departamenti i vlerësimeve:

Ky departament do të merret me testimin dhe përzgjedhjen e atomistëve, bazuar në testet e standardizuara të inteligjencës dhe në instrumente e metoda të tjera relevante; vlerësimin e atomistëve me metoda e instrumente të ndryshme psikologjike, si testet e personalitetit, interesimeve, emocionale, zhvillimit, motivacionit, etj., për nevoja të përkrahjes sa më efektive të atomistëve; adaptimin, normimin dhe standardizimin e instrumenteve të ndryshme psikologjike, të cilat përveç për nevojat e Institutit ATOMI, mund të përdoren edhe nga institucionet e shumta shtetërore e publike, si shkollat, institucionet shëndetësore, policia, ushtria, etj..

Departamenti i përkrahjes së atomistëve:

Ky departament do të ofrojë për atomistët shërbime të këshillimit psikologjik; shërbime të orientimit në karrierë; mentorimi personal nga profesionistët; mundësi qasjeje në literaturë të avancuar; kamp veror me aktivitete edukative dhe sociale e rekreative; shkollë të avancuar me kurse e trajnime nga shkencat ekzakte, teknike, sociale, artet e shkathtësitë për jetën; aktivitete ekstrakurrikulare të rregullta javore; takime me personalitete të shquara e të suksesshme; rrjetëzim e bashkëpunim të atomistëve; vizita studimore brenda dhe jashtë vendit; qasje në punë shkencore, krijuese e prodhuese; ndihmë për aplikim në shkolla e universitete dhe ndërmjetësim për bursa për shkollim e studime, etj..

Departamenti i trajnimeve:

Ky departament do të ofrojë trajnime dhe këshillime për prindërit e atomistëve në lidhje me identifikimin, qasjen dhe trajtimin ndaj atomistëve; trajnime dhe këshillime për psikologët e shkollave dhe për mësimdhënësit e arsimit parauniversitar në lidhje me identifikimin, qasjen dhe trajtimin ndaj atomistëve; kurs universitar për studentët e Fakultetit të Edukimit (mësimdhënësit e ardhshëm) për identifikimin, qasjen dhe trajtimin ndaj atomistëve, etj..

Departamenti i hulumtimeve dhe publikimeve:

Ky departament do të merret me realizimin dhe publikimin e hulumtimeve të ndryshme në revista shkencore ndërkombëtare; hartimin dhe përkthimin e publikimin e udhëzuesve të ndryshëm për nxënësit, prindërit, mësimdhënësit dhe psikologët shkollorë në lidhje me identifikimin, qasjen dhe trajtimin ndaj atomistëve; hartimin e dokumenteve të ndryshme strategjike në lidhje me qasjen dhe trajtimin ndaj atomistëve; organizimin e konferencave të ndryshme profesionale e shkencore; organizimin e fushatave të ndryshme vetëdijesuese, etj..

Bordi Drejtues i organizatës


Bordi Drejtues është organi më i lartë vendimmarrës e qeverisës i organizatës, i cili përbëhet nga tre deri nëntë anëtarë. Bordi Drejtues e zgjedhë njërin nga anëtarët e vet Drejtor Ekzekutiv të organizatës, i cili është zyrtari më i lartë përfaqësues dhe zyrtari më i lartë ekzekutiv i organizatës.

Bordi Drejtues aktual i Institutit ATOMI përbëhet nga shtatë anëtarë, të cilët kanë përvoja të ndryshme dhe përgatitje profesionale, shkencore e akademike të larmishme, gjë që e bën bordin mjaft gjithëpërfshirës. Bordi Drejtues i Institutit ATOMI përbëhet nga këta anëtarë:

Bleron Baraliu


Ka mbaruar studimet Master në matematikë në Universitetin e Kolumbias në SHBA dhe është themelues dhe drejtues i kompanisë “Frost+Fire” në Nju Jork të SHBA-së.

Edona Zogu


Eksperte e komunikimit masiv dhe marrëdhënieve me publikun, e cila për vite ka punuar në Projektin ATOMI si zyrtare për komunikim me publikun dhe me donatorët.

Fetah Podvorica


Ka doktoruar në elektrokimi në Universitetin 7 – Diderot të Parisit në Francë dhe punon si profesor i rregullt në Universitetin e Prishtinës dhe si profesor bashkëpunëtor në Universitetin 7 – Diderot të Parisit në Francë.

Hasnije Ilazi


Ka doktoruar në filozofi në Universitetin e Zagrebit në Kroaci dhe punon si profesoreshë dhe udhëheqëse e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Prishtinës në Kosovë (prind i një atomisti).

Naime Hoxha


Studente e doktoratës në Psikologji Klinike - Vlerësuese dhe këshilltare psikologjike në Projektin ATOMI, e cila gjithashtu është edhe Drejtoreshë Ekzekutive e Institutit ATOMI.

Mergim Cahani


Ka mbaruar studimet Master në shkenca kompjuterike në Universitetin e Nju Jorkut në SHBA dhe është themelues dhe drejtues i kompanisë së TI-së Gjirafa.com.

Nait Vrenezi


Psikolog dhe profesor universitar në pension, i cili qe 5 vite ka punuar si Mbikëqyrës Profesional i Projektit ATOMI.

Personeli i organizatës


Instituti ATOMI ka të angazhuar si personel të rregullt individë me kualifikime përkatëse profesionale, të cilët tashmë kanë përvojë të gjatë dhe janë të specializuar për punën me atomistë. Në kuadër të personelit të Institutit ATOMI, përveç gjuhës shqipe, disa persona e flasin rrjedhshëm edhe gjuhën serbe, boshnjake, turke, gjermane dhe angleze. Në Institutin ATOMI janë të angazhuar këta persona:

Donatorët, sponsorët dhe përkrahësit e organizatës


Që nga shtatori 2016 (cikli i gjashtë i Projektit ATOMI) Institutit ATOMI është duke u përkrahur financiarisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Raiffeisen Bank Kosova (RBKO), Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham), Meridian Corporation, Komuna e Drenasit dhe z. Bleron Baraliu (donator individual). Ndërsa jo-financiarisht është duke u përkrahur nga MASHT, Komuna e Prishtinës, Universiteti i Prishtinës (UP), Kolegji UBT, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Qendra Këshilluese Amerikane (AAC), Telegrafi.com dhe Gjirafa.com.

Gjatë pesë viteve të para të funksionimit të Projektit ATOMI (shtator 2011 – gusht 2016), ATOMI është përkrahur financiarisht nga: Rockefeller Brothers Fund (RBF), Qeveria e Kosovës – Zyra e Kryeministrit, MASHT, RBKO, Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K), përmes projektit DSP që zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS-SOROS), The Balkan Trust for Democracy (BTD), Komuna e Prishtinës, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham), Komuna e Drenasit, Komuna e Suharekës, Komuna e Skënderajt dhe Komuna e Ferizajt. Po ashtu, gjatë këtyre pesë viteve të Projektit ATOMI (shtator 2011 – gusht 2016), ATOMI është përkrahur jo-financiarisht nga: MASHT, UP, Komuna e Prishtinës, KEC, Kolegji UBT, Kolegji UNIVERSUM, Rotary Club Prishtina, Radio Televizioni i Kosovës (RTK), Kohavision (KTV), Klan Kosova, RTV21, Zero Pozitiv, Pixels, BIRN, INIT, Koperativa, Koha.net, Telegrafi.com, Gazetaexpress.com, Indeksonline.net, Zeri.info, Gazetablic.com, etj..

Domethënia e emrit “ATOMI”


Emri “ATOMI” megjithëse mund të tingëllojë si fjalë e njohur, megjithatë, për nga etimologjia është një term krejt i ri, i cili ngërthen në vete një simbolikë mjaft domethënëse.
Fjala “ATOMI” është një kombinim i dy shkronjave të para të tre emrave të perëndive të intelektit, dijes e urtësisë, të marrë nga mitologjia greke, egjiptiane dhe romake: 1. Athena – Perëndesha e dijes, intelektit dhe urtësisë tek grekët e lashtë. Gjithashtu, njihet edhe si Perëndesha e luftës dhe paqes, fuqisë, strategjisë, zanatit, drejtësisë, etj.. 2. Toti – Perëndia i dijes dhe urtësisë tek egjiptianët e lashtë. Gjithashtu, njihet edhe si Perëndia dhe shpikësi i të gjitha shkencave dhe arteve, të shkruarit, magjisë, etj... 3. Minerva – Perëndesha e dijes dhe urtësisë tek romakët e lashtë. Gjithashtu, njihet edhe si Perëndesha e zejtarisë, tregtisë, zanatit, artizanatit, etj.
Këto tri perëndi nga të cilat është kompozuar emri “ATOMI”, përveç që janë simbol i të intelektit, dijes e urtësisë, ato gjithashtu përfaqësojnë tri kulturat, mentalitetet apo qytetërimet kryesore botërore: atë ballkanik (grekët e lashtë), atë lindor (egjiptianët e lashtë) dhe atë perëndimor (romakët e lashtë). Po ashtu, në këtë simbolikë ka edhe përfaqësim gjinor, meqë në mesin e këtyre tri perëndive ka perëndi dhe perëndesha.

Po ashtu, të gjitha shkronjat e emrit “ATOMI” përfaqësojnë inicialet e pesë cilësive më të rëndësishme, të cilat duhet t’i ketë çdo atomist:
Por, edhe në kuptimin e përditshëm të fjalës, fjala “atomi” (grimcë e vogël fizike) i përgjigjet dhe e përshkruan mjaft mirë natyrën e atomistëve, por edhe natyrën e vet Institutit ATOMI.

Dihet se atomi është i papërfillshëm për nga përmasat dhe madhësia e tij, por është bazë e çdo gjëje dhe me një trajtim të kujdesshëm (qëllimmirë), mund të lirojë energji të jashtëzakonshme. Edhe atomistët janë të papërfillshëm në numër, por përbëjnë elementin bazë të zhvillimit të çdo shoqërie dhe me një përkujdesje dhe trajtim adekuat mund të japin një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin e gjithëmbarshëm të shoqërisë, shtetit dhe kombit.

Po ashtu, edhe vet Instituti ATOMI synon që përmes një shumë jo shumë të madhe parash dhe përmes një numri jo shumë të madh të personelit, të ofrojë aktivitete e shërbime adekuate për atomistët, në mënyrë që të realizojë atë që njihet si “akupunkturë sociale” dhe përmes kësaj të arrihet që e tërë ajo energji dhe potencial i atomistëve të shndërrohet në zhvillim e mirëqenie për ta dhe për gjithë shoqërinë.

Statusi “ATOMIST”


Bazuar në domethënien dhe simbolikën e emrit “ATOMI”, secili person me inteligjencë të jashtëzakonshme, me dhunti e talente që e plotëson kriterin e përcaktuar nga Instituti ATOMI quhet “ATOMIST”. Më konkretisht, statusin “ATOMIST” e fiton secili individ që e ka Koeficientin e Inteligjencës (KI) 140 e më shumë (99.6 percentil rank – top 0.4 % e popullatës) të konfirmuar nga Instituti ATOMI përmes ndonjërit prej testeve të standardizuara individuale të inteligjencës me norma amerikane ose britanike që përdorë dhe administron Instituti ATOMI.